Slapback Blues (with Derek Trucks) – McCoy Tyner
La Vida Feliz (The Happy Life) – McCoy Tyner
Slapback Blues (with Derek Trucks) – McCoy Tyner
La Habana Sol (The Havana Sun) – McCoy Tyner
Fly With the Wind – McCoy Tyner
Speak Low – McCoy Tyner
Giant Steps – John Coltrane